• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

הלכות בית הבחירה - 6

הרב צבי גולדפישר

רמב"ם בית הבחירה פרק א הלכות יד-טז אבן פגומה: חולין יז: אמר רב הונא ... שלש פגימות – באבנא. רש"י ד"ה באבנא. מל"מ להט"ו ד"ה והבונה – באומרו ועשו לי מקדש. משנה מדות פ"ג מ"ד. פי' הרא"ש שם ד"ה שהברזל, ובפגימה, היא. אבני היכל ועזרה: תוספתא מגילה פ"ב מ"י אבני היכל – גניזה. כס"מ להי"ד ד"ה וכן אבני – להניף עליהן ברזל. תוס' חולין יח. ד"ה וכמה. מהר"י קורקוס להי"ד . חזו"א קדשים בליקוטים סי' ג ד"ה וכן בדין שלמות – פגם פוסל בהן. ד"ה זבחים נ"ד. נגיעת ברזל: הפסול והאיסור. סהמ"צ ל"ת מצ' עט'. מנ"ח מצ' מ' ...ונראה מדברי הר"מ – במזבח דורות לא תבנה אתהן גזית. תורת הקודש ח"א סי' ז' סק"ג ד"ה ויסוד – לשני לאוין. כס"מ להט"ז ד"ה אבן שנפגמה – נגע בה ברזל. מדות פ"ג מ"ד באור הגר"א ד"ה נפגמה. בתורת הקודש לעיל סק"ב ד"ה ונ"ל לומר – משמע כל המזבח. תוס' סוכה מט. ד"ה שכל בסופו ...וא"ת היאך בנו את המזבח – סוף. מל"מ להט"ו בסופו ...הר"ב ב"ש – אתהן ברזל. מנ"ח מצ' מ' באמצע ...כיון דמפורש שם – או לאחר שהוקדש.

מומלצים