• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

הלכות בית הבחירה - 5

הרב צבי גולדפישר

בניית בית המקדש בלילה והלכות יג-טז שבועות טו: ...אין בנין בית המקדש בלילה - אין מקימו. תוד"ה אין. ראש השנה ל. רש"י ד"ה לא צריכא (למטה) ...ואם תאמר – הוא. מנ"ח מצ' צה בתחילתו ...ונ"פ (ונראה פשוט) – בשביל זה. מקדש דוד ח"א סי' א' ד"ה ובדין אין בנין.ד"ה והנה לפ"ז – לבנות הבית אף בלילה.ד"ה וכן. ד"ה והנה בההאי – ולהקריב עליו העומר. קה"י שבועות סי' י' סק"א ד"ה ולענ"ד. תורת הקודש ח"א סי' טז' ס"ב סקי"ב ...והנה בהא דאין בונין – הוי כמקדש דדינו ביום. בהמשך ...ולפ"ז י"ל דדין יום – הכשר עבודת הקרבן. בהמשך סקי"ג ד"ה ואפשר – דאינם בכלל וביום הקים את המשכן ופרק א בהלכות בית הבחירה הלכות י"ב-ט"ז

מומלצים