• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

לא לצאת ידי חובה...

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בחוקתי עוסקת בעיקר בשכר ועונש בברכה ובקללה. הקללה היא תוצאה של הליכה עם הקב"ה בקרי כלומר בדרך עראי. אנו יכולים לחיות את חיינו הבהמיים לצד קיום מצוות הבא מתוך עראיות ומאידך אנו יכולים לבחור חיים שיביאו אותנו למציאות של "והתהלכתי בתוככם". לחיים כאלו ניתן להגיע רק מתוך הבנה שקיום מצוות ועיסוק בתורה הם הכרח, הם מקור חיותנו ומבלי הם אין לנו חיים. בפרשתנו לא מופיע שכר בעולם הבא משום שעיקר עיסוקנו הוא לחיות ולהתברך בעולם הזה. הברכה הגדולה היא לזכות בחיי עולם הבא כבר בעולם הזה.... שבת שלום!

מומלצים