• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האיסורים בתשעה באב

הרב אליקים לבנון

רחיצה לא לשם תענוג מותרת. אין שאילת שלום בתשעה באב. עשיית מלאכה אסורה עד חצות. הגבהה וגלילה מותרת גם למי דאינו צם. אין לאכול בשר ויין עד חצות של י' באב וכן לשאר האיסורים. לכבוד שבת מותר לרחוץ לספר ולכבס כבר ממוצאי תשעה באב. טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"ד.

מומלצים