• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת אמור - טשטוש מעמדות

הרב מרדכי וולנוב

המקלל הוא צאצא של שלומית בת דברי שלא הבדילה בין מצרי ליהודי, לכולם הקדימה שלום ולכולם האירה פנים. בנה הלך בדרכה וניסה לטשטש את חלוקת הנחלות ולהתנחל בנחלה שאינה שלו. יסוד הקדושה הוא התבדלות ויסוד החילול הוא השפלת הקומה. עם ישראל הוא עם נבחר ונבדל משאר העמים, השבת נבדלת מששת ימי המעשה בכך שנאסרה בה מלאכה והכהנים גם הם קדושים מחמת התבדלותם משאר העם. אל לנו לדגול בשוויוניות. השוויון נראה טוב כלפי חוץ אך הוא זורע ארס ומשחית כל חלקה טובה....

מומלצים