• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת תצוה

הרב צבי גולדפישר

* בפרשה בדובר בעיקר על שתי נושאים עיקריים 1-הפעולות המיועדות לימי המילואים, 2- הכוהנים ובגדיהם. * החידוש שבעבודה על ידי הכוהנים ולא על ידי בכורות. * הקדושה המיוחדת של הכוהנים ואהרון בפרט. * ייחודיות בגדי הכהונה וביחוד בגדיו של הכהן הגדול. * קידוש הכוהנים וקידוש המשכן על ידי משה רבינו שמשמש ככהן באותו זמן. * פירוש הביטוי "מילואים" על ידי רש"י ורמב"ן. * השראת השכינה מלמדת אותנו שלכאורה זהו רצונו של הקב"ה ולא רק בשבילנו (רמב"ן).

מומלצים