• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת תרומה

הרב צבי גולדפישר

* הקדמה לנושא המשכן. * עד עכשיו עסקנו בעיקר בקורבנות מאדם הראשון עד האבות הקדושים ומשה רבינו, ועכשיו המזבח הוא רק בסוף הפרשה משמע שעיקר החידוש בעבודה היא המשכן והארון ופחות הקורבנות. * מחלוקת הרמב"ן ושאר המפרשים בעניין "אין מוקדם ומאוחר בתורה" לגבי זמן הציווי על המשכן לפני חטא העגל או אחרי וההשלכות של עניין זה. * המשכן מראה את הקשר התמידי בין הקב"ה לישראל ולעולם כולו. * גדלות הצמצום של הקב"ה לבין שני הכרובים. * הקשר בין התורה להשראת השכינה במשכן ובעמ"י ובלומדי התורה בעמ"י. * המשכן הוא מקור הברכה אל כל העולם כולו.

מומלצים