• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין הקדושה ב"ובא לציון"

הרב אליקים לבנון

למה אין ו' באליך ה' נפשי אשא? מה צריך לכוון במזמור זה? למה מתרגמים ב"ובא לציון"? מה חשיבות הקדושה שמופיעה שם? אפשר לאומרה ביחיד? מה ההבדל מקדושת יוצר אור? כשמאחר-אומר את הקדושה על הסדר או עם הציבור? ואח"כ אומר פעם שניה או מדלג? מקור-טור שוע סימנים קל"א-קל"ב.

מומלצים