• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

תפקידם של הייסורים + מדרגתה של התורה

הרב צבי גולדפישר

כאשר אדם מוכר חפץ הלוקח מקבל לידיו משהו שקיים לעומת המוכר שרק קיבל כסף- דבר שאינו בר קיימה ולכאורה נשאר בלי כלום. כאשר הקב"ה נתן תורה, התורה לא ירדה ממעלתה ונשארה במדרגתה העליונה, ואנחנו מצווים כל אחד במדרגתו להתקדם ע"י תורה ומצוות אל המדרגה העליונה. השיעור הועבר ע"י הרב צבי גולדפישר שליט"א ר"מ בישיבת ברכת יוסף שבאלון מורה. שבט התשפ"ב. מקורות: עין איה ברכות א'. פרק: א'. פסקאות: כ'ח - כ'ט.

מומלצים