• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דין כהן מקדש וחילוני

הרב אליקים לבנון

כהן מומר שחזר בתשובה יכול לברך? מחלל שבת בפרהסיא יכול לברך? מה דין שיכור? מי נחשב שיכור לעניין זה? מתי קורה שכהן עולה אחרי ששתה יין? מקור-טור שוע סימן קכ"ח.

מומלצים