• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

תיקון הפגם ופעולת העונש

הרב אליקים לבנון

מהן 2 הדרכים לתיקון הפגמים שהאדם פוגם בחטאיו בכל העולמות? איך זה מתאים לדברי הרב זצ"ל באורות א"י על הגלות? בנוסף, מה הסבר "נפש החיים" לביטו חז"ל "כל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו"? למה זה כ"כ עקרוני? לסיום הרב מסביר את ייחודיותו של ספר זה, על השילוב בין המוסר למבט הרחב והכלליות. נפש החיים, שער ב', פרק ז'-ח'.

מומלצים