• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

בירור גודלו של האדם ואחריותו

הרב אליקים לבנון

למה אין ביכולתנו ליצור יש מאין? מה פירוש המושג "צלם" ומה מוסיפה המילה "אלוקים"? ואיך כל זה מברר לנו את גודל האחריות שלנו? לסיום - איך האחריות לא סותרת את שמחת החיים? נפש החיים, שער א'.

מומלצים