• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

עניין השמיטה

הרב צבי גולדפישר

הרב סוקר בשיעורו על הקדמת הרב קוק לסיפרו שבת הארץ, ואומר שהשהמיטה בארץ מבטאת את התעלות ה"ארץ", כנסת ישראל וכו המציאות כולה קודש, כמו בשבת שהאדם מתעלה בעקבות הקב"ה "ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו".

מומלצים