• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מידת המלכות - גילוי הרוח

הרב אליעזר קשתיאל

התפילה היא למלכות ה', לגילוי האלוקות בעולם, בלבבות, ברגשות. ומתוך כך לעולם המעשה. אי אפשר להישאר במחשבה ללא גילוי, בתורה ללא מעשה. צריך להתקדם תמיד לשלמות להתגלות.

מומלצים