• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

צורת העמידה בשעת התפילה

הרב אליקים לבנון

על מנת שנרגיש שנשמתנו מתפללת ואינה כבולה לגוף למדנו שצריך להצמיד רגליים כמלאך. כהמשך לכך - כיצד צריך לעמוד בתפילה? היכן הידיים צריכות להיות מונחות? והאם צריך לעצום עיניים בתפילה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ה.

מומלצים