• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

כיוון הרגליים בתפילה

הרב אליקים לבנון

מה העניין לכוון את הרגליים בשעת התפילה? האם זה דווקא כשעומדים? בנוסף, ממתי צריך לעמוד בתפילה? ומה עניין של שלוש הפסיעות לפניה? כולל התייחסות קצרה לאסון במירון ולפיגוע בצומת תפוח (אייר תשפ"א). מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ה.

מומלצים