• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת שמיני - צביעות

הרב מרדכי וולנוב

אמנם החזיר אינו מעלה גרה אך עיקר טומאתו נובעת דווקא מסימני הטהרה החיצוניים שלו. אדם שכלפי חוץ מראה שהוא כשר, אבל בפנים הכל רקוב ואין פיו ולבו שווים הרי הוא אדם צבוע, וגרוע הוא מהרשע. מציאת חן היא דבר חשוב אבל שלמה המלך הקדים ואמר "ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים" ורק אחר כך "ואדם". קודם כל מוצאים חן בעיני אלוקים ורק על גבי מציאת חן זו אפשר למצוא חן בעיני אנשים. מאידך, עלינו לדעת שיש דברים שהאמת בהם אינה מוחלטת אלא משתנה מאדם לאדם ובמקרים כאלו אסור לנו לכפות את דעתנו על הזולת. המדרגה הגבוהה ביותר היא מדרגתם של בית הלל, שלא רק שידעו שאחרים לא חייבים לחשוב כמוהם, אלא תמיד ניסו להבין את האמת שנמצאת אצל האחר.

מומלצים