• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תצווה ופורים - לחיות חיים נורמליים

הרב מרדכי וולנוב

בגדי כהן גדול מבטאים עד כמה התורה לא רק שלא מתנגדת ליופי אלא גם רואה בו מעלה. יופי חיצוני פעמים רבות הוא ביטוי ליופי הפנימי. כל זמן שהאדם משתמש ביופי לתועלת - היופי הוא חיובי, אך כאשר האדם מתחיל להתעסק בערכו החיצוני של היופי הרי שהחטיא את המטרה ועל כך אמר שלמה "שקר החן והבל היופי"! התרגשות והתפעלות מיופי הוא דבר טבעי ומכך שהתורה מתפעלת מיופי אנו למדים שהתורה והטבע אינם דברים סותרים אלא משלימים. התורה לא באה לומר לנו להילחם בטבעיות אלא באה לומר לנו כיצד לנתב את הטבעיות בצורה נכונה. ההתנזרות כהוראה כללית היא שלילית, לעומת ההנאה במינון נכון שהיא חיובית. אסור לאדם להרגיש שהוא כל היום במאבק לשבור את הטבע האנושי שלו, הרגשת שבירת הטבעיות מביאה את האדם לעצבות וגורמת לכך שעבודת ה' לא תהיה מתוך שמחה.

מומלצים