• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תרומה - בלבבי משכן אבנה

הרב מרדכי וולנוב

המשכן הינו בית ה', בית ה' צריך להבנות מתוך כוונה נקייה וטהורה לשם ה'. אסור שפנייה זרה תכנס שם ותפריע. וכבר אמרו חז"ל שכל אחד מאתנו הוא משכן לה'. כיצד נעשה זאת? נחשוב טוב, נחשוב איך לקרב את הגאולה נחשוב לתת ולא לקבל. ניקח את המידות וננתב אותם לאפיקים חיוביים. מתוך זה נתקדש ונקדש את המציאות ונזכה לשיר בדבקות "בלבבי משכן אבנה".

מומלצים