• israel

empty label

הרב דני לביא

עבודה בארץ ישראל

הרב דני לביא

כששואלים "כמה לעבוד?" - ארץ ישראל משנה את כל התמונה. אם העבודה בה אני עובד היא חלק מיישוב הארץ וקיומנו בה - התשובה תהיה שונה לחלוטין. כשהעבודה היא חלק מתיקון העולם זה משנה את כל כללי המשחק. השיעור הוא חלק מסדרת שיעוריו של הרב דני לביא בנושא עבודת ה' בחיי המעשה, שתעלה בע"ה בהמשך במלואה.

מומלצים