• israel

empty label

הרב נעם וידר

סיוע מיכל לדוד ובריחתו לשמואל

הרב נעם וידר

מיכל מסתכנת בהריגה בכך שמבריחה את דוד בעלה, אויב אביה המלך, ומרמה את אביה, והמפתיע הוא ששאול לא הורג אותה ומסתפק בנזיפה, מדוע? העובדה שהיא בתו ודאי לא סייע לה בכך. מדוע דוד בורח אל שמואל? מה ציפה ומדוע לא קיבל את שציפה לו? זאת ועוד...

מומלצים