• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

מטעמי יעקב ועשיו ליצחק כאוכל לנפש

הרב אליקים לבנון

חזרה על שער ב' פרק ו'- התורה התפילה והמצוות הם מזון לנשמה, תחילת פרק ז'- למה יצחק אכל את מטעמי יעקב ולא את של עשיו שהוא לא מאכל לנפש.

מומלצים