• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

ההתקשרות בין האדם לקב"ה

הרב אליקים לבנון

חיבור האדם לבוראו ע"י עסק התורה עשיית המצוות ועבודת התפילה. אנו צריכים לראות שכל חיינו הם חיי קדושה, והקודש סובב אותם. שער ב' פרק ו'.

מומלצים