• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

דיני הדלקת נר חנוכה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים

הרב מרדכי וולנוב

דיני הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. איפה מדליקים? מי מדליק? מתי מדליקים? האם מותר לכבות את הנרות? ודינים נוספים לגבי הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים.

מומלצים