• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

מיקום החנוכיה בטפח הסמוך לבית ומיקום ההדלקה בבית כנסת

הרב מרדכי וולנוב

היכן צריך להניח את החנוכיה ביחס לפתח הבית? ומה דין בית שיש לו כמה פתחים? מהם דיני הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת?

מומלצים