• israel

empty label

הרב חנינא משלוף

כיצד ניתן לגזול סוכה?!

הרב חנינא משלוף

מחלוקת ר"א וחכמים האם יוצאים ידי חובה בסוכה גזולה וסתירה בשיטת חכמים. תשובת רש"י, תוספות והגהות אשרי. בין תשובת תוספות לתשובת ההגהות ישנו הבדל דק - האם נכנס ברשות או לא? מסביר רבי עקיבא איגר את מהות החילוק ביניהם, ולסיכום - כמי פסק הרמ"א? הועבר בחול המועד סוכות תש"פ בסוכת בית הכנסת רחמי תרצה באדיבות ועדת תרבות תורנית אלון מורה.

מומלצים