• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חזרה על מילים בתפילה

הרב אליקים לבנון

חזרה על מילים בתפילה- איפה יש בזה בעיה מוסרית והלכתית ואיפה זה מותר?

שאלה

שלום כבוד הרב,
מתי מותר לחזור על מילים בתפילה ומתי אסור?

תשובה

שלום.
באופן כללי, לא ראוי לחזור על מילים מהתפילה, בכל התפילות. אחד הפוסקים משווה זאת לאדם הבא לפני מלך בשר ודם, ומבקש ממנו בקשה, ותוך כדי כך חוזר שוב ושוב על מילות הבקשה.
מה אנו יכולים לצפות שיעשה אותו מלך? בודאי לא ישא פנים למבקש, ואדרבא, יצווה להרחיקו מעל פניו, בהיותו נוהג בביזיון כלפי המלך. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, שיש להקפיד לומר את דברינו בלשון ברורה.

בנוסף לדברי מוסר אלה, יש גם מקור הלכתי לאיסור תוספות בתפילה. וזאת, מתפילת ההלל, בה תקנת נביאים היא, לחזור על חלק מהפסוקים. (כך כותב רש"י, סוכה, לח, ב, סוף ד"ה הוא אומר אנא ה' הצליחה נא: "לא לחנם נהגו לענות דברים הללו, אלא כדי ללמוד מהם תקנות הללו, שתקנו נביאים לישראל").
מכאן אנו למדים, שדווקא במקומות שתיקנו לחזור, מותר.
גם התוספות שם (סוכה לח,ב) מעירים, שמותר לחזור על אנא ה' הושיעה וכו', מפני שאומרים אותם שני בני אדם: שליח הציבור פעם ראשונה, ואחריו הציבור. משמע, שלאדם אחד אסור לחזור על אותו פסוק.

לסיכום: באמצע ברכות אסור לחזור על מילים, הדבר כולל: פסוקי דזמרה- בין ברוך שאמר לישתבח, ק"ש וברכותיה, תפילת עמידה וחזרת הש"ץ, הלל. (לאשכנזים, כל הלל. לספרדים, הלל שלם).
יש לציין שבאמירת קדושה, לש"ץ אסור לחזור על מילים מפני שהוא באמצע ברכת אתה קדוש, אך לציבור מותר, מכיוון שהם רק שומעים את הברכות אך לא אומרים אותם.

 

מומלצים