• israel

empty label

הרב אפרים בן שחר

דין הסבה בליל הסדר

הרב אפרים בן שחר

הגמרא במסכת פסחים דף קח' דנה בעניין הסבה: מתי צריך להסב? מצה- צריך, כזית ראשון ואחרון; מרור- אין צריך; ארבע כוסות- צריך (מדוע ההכרעה מספק היא להסב בכל ולא אומרים ספק דרבנן לקולא??) מה הדין בשאר הסדר? - כלומר בשאר הסעודה, בברכת המזון ובהלל, תלוי בשיטות השונות. הגמרא מתייחסת גם לאופן ההסבה: יש לדון מדוע מסבים על צד שמאל, מה הדין באיטר, על מה מוסב טעם "שמא יקדים קנה לושט", מהי הסכנה? ומהן הנפק"מ?

מומלצים