• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הורים מבוגרים

הרב אליקים לבנון

עד איפה מגיעה מצוות כיבוד הורים?

שאלה

שלום הרב,
ההורים שלנו אנשים מבוגרים. אבא חולה וסובל מכל מיני מחלות. בעיקר הוא טוען שיש לו כאבים. אבל הוא לא רוצה לקחת תרופות. הוא מתעורר בלילות, וצועק מכאבים, מעיר את אמא וכד'. הוא ממורמר על כולם ומאשים את כולם. אנו כילדים (כולם נשואים בעלי משפחות) תוהים מה לעשות.

תשובה

אימרה עממית ידועה, שאמא אחת יכולה לגדל עשרה ילדים, אבל עשרה ילדים אינם יכולים לגדל אמא (או אבא) אחת. מחד, זו אימרה צינית, המופנת כאצבע מאשימה כלפי הילדים: מדוע אינכם "מגדלים" את האבא או את האמא. אך יש באימרה זו גם אמת כואבת, לא כביקורת, אלא כתובנה נכונה לחיים.

הורים משקיעים בילדים כדי שיצמחו, יגדלו, יגיעו לפרקם, יקימו משפחות וכד'. כלומר, כדי שיצאו אל הפועל. לעומת זאת, ילדים נדרשים להשקיע בהורים, לא כדי לראות מהם פירות, אלא, במצב הטוב, לשמר את הקיים, שלא ידרדר יותר.

ודאי שאנו עושים דברים לא רק מפני שכדאי לנו, ונראה ברכה מכך. אנו עושים דברים, מפני שצריך לעשותם, מפני שהם מעשים טובים בעצמותם, גם אם לא נראה מהם כל פרי ברכה. אבל בכל זאת, יש הבדל בהתייחסות, בין גידול ילדים לגידול הורים. משום כך, ברור שלא נכון לתבוע מכם, הילדים, שתקחו לביתכם את אבא, ותטפלו בו.

אתם חיבים בכיבוד אב, ודאי. אך גם ההלכה יודעת להבחין בין מקרה שאפשר לטפל בו לבין מקרה שאי אפשר לטפל בו (עיין יורה דעה סימן ר"מ, י'). אב שאינו מוכן לקחת תרופות, אינו יכול לגרום לכל סביבתו להיות משועבדת לו. מאידך, ודאי שאי אפשר לדרוש מאמא שתשא בנטל. המטלה היא גם גופנית וגם נפשית. אשה שאינה ישנה בלילה מפני שבעלה צועק, ודאי נתונה במתח מתמיד, וגם ביום לא שקט ליבה. אם כן, בעצם, אבא מעמיד בסכנה את אמא, ובודאי שמצב כזה אסור לו להמשך.

ממה נובע המצב? לעיתים מצב כזה נגרם כתוצאה מאבדן צלילות הדעת. אך יש גם שתגובות כאלה נובעות כתוצאה מרצון למשוך תשומת לב. אצל מבוגרים, מבחינים לפעמים בסימנים דומים להתנהגות של ילדים, הדורשים תשומת לב. העובדה שאבא מעיר את אמא רומזת על כך.

לגופו של עניין: בראשונה, כדאי לפנות לרופא גריאטרי. יש כאלה המייעצים לטפטף טיפת הרגעה לתוך האוכל, מבלי שהמטופל ידע. לאחר תקופה כשהוא נרגע, אפשר להמליץ על המשך טיפול.

אם דרך זו לא תעזור, אין מנוס, צריך להוציא את אמא מהבית.

כמובן, דבר זה יכול להעשות אם אבא מסוגל לדאוג לעצמו והוא מתפקד בבית. פרק זמן ישאר לבדו, אם הסיבה להתנהגותו היא הרצון למשוך תשומת לב, אזי יש סיכוי שאבא יחדל להטריד את אמא, מפני שיראה שהוא יוצא נפסד, כך יפתח הפתח להשיב את אמא לביתה.

מומלצים