• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת כי תשא - "והנה קרן עור פניו"

הרב דוד אמיתי


פרשת כי תשא - "והנה קרן עור פניו"


"וירא אהרון וכל-בני ישראל את-משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו"
שואל המדרש: למה קרנו פניו של משה? מתרץ המדרש: שכאשר הקב"ה כתב את התורה, נשאר בקולמוסו קצת דיו, וקינח אותו על מצחו של משה, ומזה קרנו פניו. שואל בעל "חנוכת התורה": וכי יעלה על הדעת שלקב"ה נשאר דיו מיותר?! וכי לא ידע מראש כמה דיו צריך לכתיבת התורה? ומתרץ: שבעקבות דברי משה "מחני נא מספרך", נמחק שמו מפרשת תצוה, וא"כ הדיו של המילה "משה" מפרשת תצוה  נשאר בקולמוס... מוסיף ומסביר- שאין הכוונה ממש כפשוטו שנשאר דיו בקולמוס, אלא המסירות נפש של משה על עם ישראל, כאשר אמר "מחני נא מספרך", היא שגרמה להקרנת פניו. מה שמלמד אותנו- שכל המוסר נפשו על כלל ישראל סופו שאורו זורח ומאיר...

מומלצים