• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת שמיני - אמצע התורה

הרב דוד אמיתי

"וא"ו דגחון" חציין של אותיות של ספר התורה, "דרש דרש" חציין של תיבות- האומנם?


פרשת שמיני - אמצע התורה


אומרת הגמרא במסכת קידושין דף ל: "וא"ו דגחון חציין של אותיות של ס"ת, (=האות ו' במילה "גחון" בפרשת שמיני מסמלת את חצי הספר תורה באותיות), "דרש דרש" חציין של תיבות" (=המילים "דרש דרש" בפרשת שמיני מסמלים את חצי הספר תורה במילים).

והנה כשנבדוק את מספר האותיות והמילים שבתורה שלפנינו- נראה שדברי הגמרא לא מסתדרים עם התורה. ואפילו לא קרובים למציאות!! (פער של כמעט 5000 אותיות ו- 1000 מילים מהאמצע של הספר תורה...)

כתב על כך בספר "אהבת תורה" חידוש נפלא- יש 89 מילים כפולות בתורה ("אברהם אברהם", "בבקר בבקר" וכדומה) ו-"דרש דרש" הן האמצעיות מהמילים הכפולות (=מספר 45).
אך מה נעשה עם האותיות? חידש הגאון הרב יצחק זילבר מירושלים שהכוונה לאותיות המשונות שבתורה (גדולות וקטנות) – יש 16 אותיות משונות בתורה, וה-"ו" של המילה "גחון" היא האות המשונה האמצעית (מספר 9). ודפח"ח.

 

מומלצים