• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

ל"ג בעומר - גדולתו של רשב"י

הרב דוד אמיתי


לג בעומר - גדולתו של רשב"י


במסכת סוכה אומר רבי שמעון בן יוחאי:
"יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה" (מה:)
וקשה כיצד יפטור את כל העולם כולו מן הדין?
ומיישבים בדרך צחות עפ"י הילקוט שמעוני תהלים רמז תשס:
"א"ל אנטונינוס לרבי יכולין גוף ונשמה לפטור עצמן מן הדין, כיצד גוף אומר נשמה חטאה, שמיום שפרשה ממני הריני כאבן מוטל בקבר. נשמה אומרת גוף חטא, שמיום שפרשתי ממנו הריני כצפור פורח באויר?
אמר לו: משל למלך שהיה לו פרדס נאה והיו בו בכורות נאות, והושיב בו שני שומרים חגר וסומא, א"ל חגר לסומא בכורות טובות אני רואה בכרם, הרכיבני עליך ונביאם ונאכלם. רכב חגר על גבי סומא, והביאם ואכלום. לימים בא בעל הפרדס ואמר בכורות נאות היכן הם אמר לו חגר כלום יש לי רגלים! א"ל סומא כלום יש לי עינים! הרכיב חגר על גבי סומא ודן שניהם כאחד - אף הקב"ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן שניהם כאחד, שנאמר יקרא אל השמים מעל, זו נשמה, ואל הארץ לדין עמו, זה הגוף."
ובמסכת שבת איתא: "המוציא ככר לרשות הרבים חייב, הוציאוהו שנים פטורין לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבים ורבי שמעון (הוא הוא רשב"י) פוטר".

רשב"י פוטר במקרה ששניים עשו מעשה יחד, גם אם כ"א לבדו לא יכול לעשות את המעשה. וא"כ גם את הנשמה והגוף אפשר לפטור עפ"י סברה זו, וזהו שאמר רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין...

מומלצים