• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת וארא - "כצאתי את העיר"

הרב דוד אמיתי


פרשת וארא - "כצאתי את העיר"


לפנינו פשט פשוט וגאוני של גאון הגאונים ר' העשל מקרקא, שאחרי שקוראים אותו נראה שא"א לומר אחרת. מניסיוני הדל ילדים קטנים מבינים ומגלים את התשובה הרבה קודם למבוגרים ובחורי ישיבה עם מוחם המפולפל והחריף...
כדאי לעצור ולנסות לחשוב על תירוץ לפני שקוראים את התירוץ.
"כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה'" (ט, כט).
מפרש רש"י: "אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שמצרים הייתה מלאה גלולים".
ויש להקשות מפני מה דווקא במכת ברד הקפיד משה לצאת חוץ לעיר ולהתפלל ובכל שאר המכות לא הקפיד על תפילתו אם בתוך העיר או חוצה לה. שהרי לא אמר בשום מקום כצאתי את העיר? (וכי עד עכשיו לא היו גילולים בעיר?!).
ויש לומר דהענין כך הוא. דהנה ידוע שגלולי ועבודה זרה של מצרים היו הצאן. (ומקומם של הצאן בדרך כלל הוא מחוץ לעיר וא"כ לא היו גילולים בעיר) והנה כאן במכת ברד כתיב הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את מקנהו אל הבתים... ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה וגו'. נמצא דהיו כל הצאן ובקר בתוך העיר משום הכי התפלל עתה חוצה לה. אבל בכל שאר המכות היו כל הצאן מחוץ לעיר לפיכך היה יכול להתפלל בתוך העיר".

מומלצים