• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דינים בבישול בכלים שונים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה הדין לגבי בישולים חלביים / בשריים בכלים לא מתאימים, ואכילתם בארוחות השונות?

תשובה

א.  סיר בשרי נקי שבישלו בו בשר, ובתוך 24 שעות לבישול הבשר, בישלו בו מאכל פרווה:
אמנם, התבשיל אכן בלוע מטעם בשר אבל הוא נ"ט בר נ"ט, כלומר נותן טעם בר נותן טעם - הבשר נתן טעם בסיר והסיר נתן טעם בתבשיל הפרווה. לכן:
♠ ספרדים - מותר לאוכלו אפילו עם חלב ממש.
♠ אשכנזים - מותר לאוכלו בכלים חלביים, ואפילו כאשר המאכל חם, אבל לא עם חלב ממש. בדיעבד עם נתערב בחלב, מותר גם לאשכנזים.
(עם זאת, גם לספרדים כמובן שאין לבשל לכתחילה בסיר בשרי בן יומו על מנת לאכול עם חלב!).
ב.  סיר בשרי נקי, שאינו בן יומו שבישלו בו מאכל פרווה:
לכל הדעות מותר לאוכלו עם חלב, ע"פ הפירוט הבא:
♠ אשכנזים - אין לבשל כנ"ל לכתחילה, כדי לאוכלו עם חלב. אבל, אם כבר נתבשל, מותר לאוכלו עם חלב.
♠ ספרדים - מותר אפילו לבשל לכתחילה על מנת לאכול עם חלב.
ג. מאכל שטוגן או ניצלה בכלי בשרי בן יומו, יש מחמירים יותר מבישול, וסוברים שלכל הדעות אסור לאוכלו עם חלב (ש"ך), אבל יש מתירים (חכמת אדם), ואפשר לסמוך על המתירים.
אם טגנו בצל או מאכל חריף בכלי זה, אע"פ שאינו בן יומו, כל התבשיל הופך להיות בשרי, ואסור לאוכלו עם חלב, ואף לא בכלי חלבי.
ד. לאחר אכילת בשר – עוגה פרווה שנאפתה בתנור חלבי, וכן תבשיל פרווה שהתבשל בסיר חלבי או בתבנית חלבית, ואפילו היו בני יומן, מותר לאוכלם לאחר סעודה בשרית מיד.

מומלצים