חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חיילים שהפסיקו תפילתם, לאן וכיצד עליהם לחזור

הרב אליקים לבנון

 • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
א. לעיתים, ישנן הקפצות אמת באמצע התפילה. כיצד יש לנהוג לאחר החזרה מהמשימה, במידה שהופסקה התפילה באמצע הקטעים הבאים - לאן ועל מה יש לחזור?

 1. בין ברוך שאמר לישתבח
 2. בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע
 3. בתפילת עמידה
 4. בחזרת שליח הציבור
 5. מה דין דיבור במצב כזה של הקפצה?

ב. במידה ולא נשאר מנין, כיצד ינהגו החיילים שנשארו ולא הוקפצו, האם ימשיכו בתפילתם כיחידים או שיש קטעים שצריכים להמשיך כאילו יש להם מנין עדיין?

תשובה

הקפצה באמצע תפילה:
א.

 1. בין ברוך שאמר לישתבח - אם אמר פרק אחד מפסוקי דזמרא, יסיים ישתבח וירוץ להקפצה וכאשר חוזר מההקפצה יתחיל מברכת יוצר אור. אם לא הספיק לומר אפילו פרק אחד, כאשר ישוב להתפלל אם יש די זמן יחזור לברוך שאמר וישלים את פסוקי דזמרא. אם אין לו די זמן לכך, יתחיל מברכת יוצר אור.
 2. בברכות ק"ש – יסיים את הברכה שעומד בה, יצא להקפצה, ויחזור לברכה הבאה. אם אינו יכול לסיים, יחזור לראש הברכה. בק"ש - יחזור לפרשה שעמד בה.
 3. בתפילה - אם שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש התפילה.
 4. בחזרת הש"ץ - אין השלמה לחזרה.
 5. כדאי להשתדל לדבר רק את ההכרח. אולם בכל מקרה, מי שיש לו ספק האם דיבור מסוים נחוץ או לא - ילך לקולא וידבר.

ב.  אם נשאר מנין שלא הוקפץ, ממשיכים כרגיל בתפילתם.
אם לא נשאר מנין, מותר להשלים את קטע התפילה שנמצאים בו, ע"פ הפירוט הבא:
בשחרית ובמנחה:
♦ 
בתפילת לחש - לא יתחילו חזרת הש"ץ, אבל יאמרו קדיש תתקבל.
♦ בחזרת הש"ץ - שליח הציבור משלים את החזרה, אומר בה קדושה, ולאחריה אומר קדיש תתקבל.
בערבית:
♦ 
אם אמר הש"ץ ברכו, ואח"כ הייתה הקפצה, ממשיכים להתפלל והש"צ יאמר גם את החצי קדיש שלפני עמידה.
♦ אם כבר התחילו תפילת שמונה עשרה ואז הייתה ההקפצה, ימשיכו לאחריה גם קדיש תתקבל.

מומלצים