• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

קיצורים ודילוגים בתפילת שחרית

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
בשעת הדחק ובעת הצורך, מה סדר קיצור התפילה בשחרית?

תשובה

א. ברכות השחר - חובה כל יום.
ב. עיקר תקנת חכמים בתפילה היא סביב שתי מצוות:
  1. מצוות קריאת שמע - שהיא קבלת עול מלכות שמיים, 'בשכבך ובקומך' - ערב ובבוקר.
  2. מצוות תפילה - שהיא לשיטת הרמב"ם מדאורייתא ולשיטת הרמב"ן מדרבנן. [גם לשיטת הרמב"ם שתפילה דאורייתא, 'משנה התפילה' כלומר הנוסח והסידור, דרבנן].
השו"ע בסימן נ"ב כותב, שעיקר פסוקי דזמרא, שהם הקדמה לתפילה, זה ברוך שאמר, תהילה לדוד וישתבח. בשעת דחק גדולה ניתן לדלג על כל פסוקי דזמרא ולהתחיל להתפלל מברכו – ברכות ק"ש, ק"ש ותפילת שמונה עשרה.
ג. סיום התפילה:
תחנון - בסימן קל"א סוף אות י"ד כותב בשערי תשובה: "אם יש ספק אם נופלים על פניהם או לא, לא יפלו מספק, דנפילת אפיים רשות". על פי דבריו, כאשר יש שעת דחק אפשר לדלג על נפילת אפיים. [בלי שעת דחק, אין לדלג, מפני שנפילת אפיים זה המשך וסיום תפילת עמידה].
אשרי ובא לציון גואל -
נאמר בגמרא:
♦ מסכת ברכות דף ד' ע"ב: "כל האומר 'תהילה לדוד' בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא".
♦ מסכת סוטה דף מ"ט ע"א: "ואלא עלמא אמאי קא מקיים [א"כ העולם על מה עומד?] אקדושא דסידרא..."
רש"י שם בד"ה "אקדושא דסידרא" כותב: "סדר קדושה שלא תקנוה אלא שיהו כל ישראל עוסקין בתורה בכל יום דבר מועט שאומר קריאתו ותרגומו והן כעוסקין בתורה וכיון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ ויש כאן שתים קדושת השם ותלמוד התורה חביב הוא...". מכאן אנו למדים, שחשוב להקפיד על אמירת קדושא דסידרא גם כשהזמן דחוק.
שיר של יום, עלינו ופיטום הקטורת - אפשר להשלים אח"כ, ולא חייבים להיות בצמוד לתפילה. אפשר לדלג, רצוי להשלים.

לסיכום כאשר הזמן קצר:
♦ ברכות השחר
♦ ק"ש וברכותיה
♦ תפילת עמידה
♦ אשרי ובא לציון

מומלצים