• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

גדר סיום מלאכה

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
בסוף כל פעילות בצבא יש מסדר ציוד הכולל: סידור הציוד, ווידוא של כלל הציוד שחזר מהפעילות, חזרה לכשירות וכד'.
פעולה שהתחילה לפני תחילת זמן תפילה בהיתר ונגמרת תוך כדי הזמן, מה מוגדר סיום הפעולה שאחריו אי אפשר להמשיך וחייבים להתפלל? [לסדר את הציוד בח' ווסטים, לעשות מסדר על כל הציוד, למלא כוננות מחדש (מים, קליעים) לסגור אלונקות, להחנות את הכלים בצורה מסודרת וכד'].

תשובה

מצאנו בסימן פ"ט סע' ה' מחלוקת הפוסקים, האם מי שהתחיל לאכול לפני זמן תפילה, חייב להפסיק בעלות השחר או שרשאי להמשיך לאכול.
השו"ע מביא בשם 'סתם' להפסיק, ובשם 'יש אומרים' שיכול להמשיך.
משמע שמכריע שצריך להפסיק, וכך הכריע המשנ"ב בס"ק כ"ט בשם הפוסקים.
אולם, כל זה לעניין אכילה, שהסמיכו חכמינו את איסורה לפני התפילה גם על הפסוק: "לא תאכלו על הדם", שדרש אותו ר' יוסי ב"ר חנינא משום ראב"י - "לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם" (מסכת ברכות דף י' ע"ב), אבל לעניין מלאכה יש להקל שלא להפסיק.
פעילות מסתיימת כאשר הכל חוזר לקדמותו, כולל סידור ב'ח', מילוי מים וחזרה לכוננות. לאחר מכן, להתפלל.

מומלצים