• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

חנוכיה עם פתילות היונקות מכלי אחד

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

האם חנוכיה בעלת 9 פתילות נפרדות מסודרות בצורה ישרה אשר יונקות שמן ממאגר תחתי משותף כשרה ? הלהבה ניראת לעין כנפרדת לחלוטין .

תשובה

למיכאל שלום וברכה, נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן תרעא´ סעיף ד´: "מילא קערה שמן והקיפה פתילות: אם כפה עליה כלי - כל פתילה עולה בשביל נר אחד* לא כפה עליה כלי - אפי´ לנר אחד אינו עולה לפי שהוא כמדורה. הגה: ולכן יש ליזהר להעמיד הנרות בשורה בשוה, ולא בעגול דהוי כמדורה." לכן, אם ישנה הפרדה בין הנרות - אין בעיה, אך צריך להקפיד שיהיו בשורה אחת ישרה. בברכת חנוכה שמח אמיר

מומלצים