• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

הקדמה ללימוד הלכות בית הבחירה וקורבנות

הרב צבי גולדפישר

הקדמה לסדרת שיעורים בהלכות בית הבחירה ברמב"ם מקורות: מגילה לא: אמר רבי אמי אלמלא - כל עוונותיהם. מנחות קי. בכל מקום מוקטר - כאילו הקריב אשם. ב"מ קיד: רש"י ד"ה בארבעה לא מצינא. רמב"ם פירוש למשנה מנחות בסוף המסכת נאמר בעולת ...ואמרו ת"ח ובו'. ר"ה ל. מנא לן דעבדינן - דבעיא דרישה. זבחים נד: דרש רבא - בנויו של עולם ליקוטי הלכות לבעל הח"ח והמ"ב בהקדמות לספר.

מומלצים