• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

הרשעים נכתבים למיתה?

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

לקראת ראש השנה מלמדים אותנו ש"שלושה ספרים נפתחים" והרשעים נכתבים למיתה. אבל כשמת אדם קרוב ויקר אומרים ש"דודי ירד לגנו" וה´ רוצה את הצדיקים דווקא קרוב אליו. איך אפשר להסביר את הסתירה????

תשובה

לדינה, שלום וברכה, כשיש סתירה בין מקורות, ישנם בד"כ שני כיווני פתרון: 1. אפשר להסביר שכל מקור מדבר בעניין שונה או במצב מיוחד (´אוקימתא´=העמדה, בלשון הלמדנית). 2. אפשרות אחרת היא להעמיק בהבנת המקורות, ולגלות משמעות אחרת מהרובד הפשוט שהבנו, דבר שיבטל את הקושיה. לשאלתך, (1.) אפשר להסביר שאלו חשבונות שונים, חשבון כוללני על כל בני האדם הנידונים ביום הדין, לעומת החשבון הפרטי, של "לקיטת השושנים"=הצדיקים, הנעשית בהשגחה פרטית מדוקדקת. אבל, (2.) [הרמב"ן] (בשער הגמול ובדרשתו לר"ה, מובא בכתבי הרמב"ן, הוצאת מוסד הרב קוק), מבאר בכיוון שונה (ולא מוכר בד"כ) את דברי חז"ל ביחס לספרים הנפתחים בר"ה. הרמב"ן מבאר [שיום הדין של האדם בר"ה הוא ביחס לחיי העולם הזה] שלנו למשך השנה הקרובה, לחיים או למוות ח"ו, ליסורים או לשכר טוב. לעומת זאת, [גזר דינו של האדם לעולם הבא] (גן עדן, גיהנום וכדו´) יתבצע רק [ביום המיתה]. "שלשה ספרים נפתחין בר"ה: אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים. רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"כ, זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה" (ר"ה טז´ ב´) ע"פ החלוקה הזו, מסביר הרמב"ן, שה"צדיקים" וה"רשעים" - אינם צדיקים ורשעים כפי הלשון המקובלת, המתייחסת למדרגתם הרוחנית ומקומם בעוה"ב, אלא הם נקראים כך, ע"פ מה שנגזר עליהם בענייני העולם הזה לשנה הקרובה. יתכן שאדם שיקרא "רשע" בדין, ויגזר עליו למות השנה או לסבול יסורים (וע"כ נקרא "רשע"- באופן יחסי לשנה זו), אך ביום המיתה כשיעמוד שוב לדין בעולם האמת, יכנס מיד לגן עדן, כצדיק גמור (במשמעות המקובלת שלנו). כדאי לעיין בלשון הרמב"ן בפנים (מצורף קישור לאתר הנפלא ´דעת´). שנה טובה, וגמר חתימה טובה, לכל בית ישראל בספרן של צדיקים גמורים לאלתר, לשפע וברכה, ללא צער ויסורים, לחיים טובים ולשלום. אמיר ******** שער הגמול להרמב"ן (פיסקאות 1,2) http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/hagmul/1-4.htm

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים