• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

קידוש ה' וחילול ה'

הרב צבי גולדפישר

בפרשה אנחנו מוציאם את נושא קידוש ה' וחילולו, הרמב"ם מבאר שלושה כיונים להסבר חילול ה', והיפוכם לקידוש ה'. רש"י והספרי מבארים באופן שונה אץ קידוש ה', וכן בהרחבה במסכת סנהדרין שם מובא בפירוט נושא זה.

מומלצים