• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת חוקת

הרב צבי גולדפישר

* דרך הטהרה המיוחדת ע"י אפר הפרה במיוחד. * מדוע דין פרה אדומה נמצא בפרשתנו ולא בספר ויקרא (חידוש מיוחד של הרב צבי). * הצדדים לקולא ולחומרא בדין טומאת מת. * הדינים המיוחדים של אפר פרה אדומה, לא רק בצד החיצוני-גופני, אלא גם בצד הפנימי-רוחני-נשמתי. * טעמה של מצוות אפר פרה אדומה ניתנה רק למשה רבינו. * הדמיון בין השעיר ביום הכיפורים לאפר פרה אדומה. * הטהרה ע"י אפר הפרה זה העברת רוח הטומאה מאז חטא אדם הראשון ועד זמן מתן מצוות פרה אדומה.

מומלצים