• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת צו-שמיני

הרב צבי גולדפישר

* לכל קרבן יש עניין וייחודיות שונה. * פירוש הביטויים המיוחדים "לתורת" "וזאת התורה" המדברים על הקורבנות. * הביטוי הנורא "לא דיברתי את אבותיכם... על דברי עולה וזבח" המובא בהפטרת פרשת שמיני, מלמדינו שהבסיס לקורבנות זה שמיעה בקול ה' וקיום מצוותיו. * מחלוקת רש"י ורמב"ן מתי נאמרו הדינים המובאים בפרשת צו. * מהות ימי המילואים- לקדש ולהכין את הכהנים והמשכן להשראת השכינה. * תהליך קידוש המשכן והכהנים. * הפירושים השונים על מהות היום השמיני- יום המיועד לחנוכת הכהנים או יום המיועד לכפרה על חטא העגל. * ההבדל בין השראת השכינה על המשכן בסוף ספר שמות לבין השראת השכינה בפרשת שמיני.

מומלצים