• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ויקרא - כשרון לעומת עמל

הרב מרדכי וולנוב

מעלתו של האדם נקבעת לפי עמלו ולא לפי כישרונו. אין לנו יכולת לבחור האם לעמול או לא לעמול, כל בחירתנו היא במה לעמול, האם לעמול בדברים טובים או לעמול בדברים לא טובים. מטרת העמל היא להביא את האדם להתחבר אל הדבר עליו הוא עמל, ללא עמל לא יכולה להיות התחברות! המעכב הראשי של העמל הוא ההתמקדות בהצלחה ולא בעשייה. התביעה של ריבונו של עולם מאתנו היא לא להצליח אלא לעשות!

מומלצים