• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

למה לא נושאים כפיים במנחה?

הרב אליקים לבנון

מה הסיבה שיש ברכת כהנים דווקא בשחרית, מוסף ונעילה? מה ההשלכות ההלכתיות של ההיתר והמצווה לישא כפים במוסף? בנוסף, מדוע יש הבדל בין מנחה של יוה"כ למנחה של שאר התעניות? ומתי גם בשאר תעניות לא נושאים כפיים? מקור-טור שוע סימן קכ"ט.

מומלצים