• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת בא

הרב צבי גולדפישר

* בפרשה נוצר עמ"י, כעובר היוצא ממעי אימו. ומיד כשמתקרבים ליציאת מצריים עמ"י מקבל משמעות- קיום המצוות ובמיוחד קידוש החודש וקורבן פסח. * קרבן פסח הוא קרבן מיוחד של כלל ישראל, דיני הקרבן וכל פרטיו מלמדים על הקשר הפרטני בין עמ"י לקב"ה. * משמעות קרבן פסח וההבדלים בין פסח מצרים לפסח דורות. * הדמיון בין גאולת מצרים לבין הגאולה בינינו ששניהם נובעות מין החיבור לקודש ולדבר ה' * כל מהות הקורבן הוא קבלת עול מלכות שמים

מומלצים