• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת וישב

הרב צבי גולדפישר

* בפרשתנו אני אנו מתחילים לראות את בניית המשפחה- את עמם ישראל, שניים עשר שבטי י-ה'. * יהודה מצווה לשרוף את תמר כלתו כי הייתה ביתו של מלכיצדק מלך שלם שהיה "כהן לא-ל עליון". * יוסף פותר את חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים לטוב ולרע כי ראה שכל חלום מדבר גם על עם ישראל. * המחלוקת בין יוסף ויהודה היא מחלוקת על הדרך בה צריך להנהיג את האומה שנוצרת בימיהם ועד היום הזה. * ההבדל בין משכן שילה שנמצא בנחלת יוסף לבית המקדש שנמצא בגבול נחלת יהודה מסמל את שורש המחלוקת ביניהם. * הקשר בין עניינים אלו לבית ימי החנוכה.

מומלצים