• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

האם אפשר לא להתפלל ולצאת ידי חובה בחזרת הש"ץ?

הרב אליקים לבנון

מה צריך לעשות כדי לצאת בחזרת הש"ץ ולא יצטרך לחזור על תפילתו אם טעה? גם מי שעוד לא התפלל יכול? חזן צריך להחליש את קולו בזמן אמירת "מודים דרבנן"? באיזה ווליום צריך לענות על ברכה? מקור-טור שוע סימן קכ"ד.

מומלצים