• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דין תליית סדין וקישוטים בסוכה

הרב אליקים לבנון

איזה מרחק בין הקישוט לסכך פוסל את הסוכה? האם מותר לתלות סדין מתחת הסכך? איך צריך לתלות את הקישוטים בסוכה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרכ"ו.

מומלצים