• israel

empty label

הרב דוד טורנר

ביאור מהות י"ג מידות - שיעור ליום הכיפורים

הרב דוד טורנר

מה היה עומק בקשת משה ועמ"י אחרי חטא העגל? במה בקשה זו התממשה? בנוסף, מה מהותן של י"ג מידות הרחמים? מה המשמעות של כל אחת מהן? ומה הספירות השונות לי"ג המידות?

מומלצים